כתב הסכמה להשתתפות בפיילוט


Kidamy [חברה בהקמה] (להלן: "החברה") מזמינה אתכם לעשות שימוש בפלטפורמה לקבלת שירותי ייעוץ ותמיכה מקצועיים באמצעות שיחת וידאו או טקסט (להלן בהתאמה: "שירותי הייעוץ" ו"הפלטפורמה"), אשר מצויה בשלבי פיתוח, למשך תקופת ההסכם (להלן: "הפיילוט"). התנאים והכללים החלים על השתתפותכם מוסדרים בהסכם זה.

המשתמש החתום מטה (להלן: "המשתמש") מסכים ומתחייב, כדלקמן:

 1. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לקיים הוראות כל דין בקשר עם פעילותו תחת הסכם זה, וכי במהלך השימוש בפלטפורמה יפעל בהתאם להוראות וכללי השימוש של החברה.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש סביר וזהיר בפלטפורמה ורק במסגרת השימוש המותר, וכי יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידו במהלך תקופת ההסכם.
 3. המשתמש מצהיר ומסכים כי הפלטפורמה, לרבות התכנים בה, ניתנים "כמות שהם" (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות, או לאי הפרה או אחריות כלשהיא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת.
 4. המשתמש מצהיר ומסכים כי שירותי הייעוץ באמצעות הפלטפורמה אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי פרטני המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה תחליף לטיפול מקצועי אחר. המשתמש יישא באחריות באופן בלעדי ומלא לכל פעולה ו/או מחדל שהוא עושה ו/או יעשה עקב שירותי הייעוץ. אין בכל האמור בהסכם זה ו/או בפלטפורמה משום הצהרה של החברה כי שירותי הייעוץ והפלטפורמה עונים לצרכיו של המשתמש או כי שירותי הייעוץ או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.
 5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שנגרם בקשר עם כל אירוע, מעשה או מחדל ביחס להסכם זה או להפרת תנאי מתנאי הסכם זה על ידי המשתמש ו/או הנובעים מהשימוש בשירותי הייעוץ.
 6. המשתמש אינו רשאי (בין עצמו ובין על-ידי מי מטעמו) ולא יאשר לאף צד שלישי: (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים בפלטפורמה למעט התכנים שסיפק המשתמש; (ב) לעשות כל שימוש בתכנים המופיעים בפלטפורמה (למעט התכנים שסיפק המשתמש) לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (ג) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם; (ד) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל חלק מהתכנים אשר מופיעים בפלטפורמה; (ה) להשתמש בפלטפורמה לכל מטרה או בכל אופן שאינם חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי מורשים.  
 7. המשתמש יהיה רשאי להירשם לקבלת שירותי הייעוץ באמצעות הפלטפורמה לפי יחידות ייעוץ בנות פרק זמן מוגדר מראש על-ידי החברה (להלן: "יחידות הייעוץ") בהתאם לצרכיו.
 8. התשלום עבור השימוש בפלטפורמה הינו בגין קבלת ייעוץ באמצעות הפלטפורמה, והוא יחושב על פי מספר יחידות הייעוץ שקיבל המשתמש (להלן: "התשלום"). המשתמש יבצע את התשלום בתחילת כל ייעוץ.. יחידות הייעוץ, כפי שתינתנה למשתמש, לא ניתנות לשינוי ו/או ביטול על ידי המשתמש, אלא (א) בהתראה של 24 שעות מראש; (ב) באישור החברה בלבד; (ג) במקרה של מחלה ו/או כוח עליון אשר ימנע מהמשתמש לקבל שירותי ייעוץ במסגרת יחידת הייעוץ.
 9. המשתמש מצהיר כי כל המידע שיימסר על-ידו במהלך הפיילוט יהיה נכון ואמיתי.
 10. החברה תעשה שימוש במידע המסופק על-ידי המשתמש או הנאסף על ידי המשתמש במסגרת שימושו בפלטפורמה ("המידע") אך ורק לשם אספקת הפלטפורמה, שיפור ועדכון הפלטפורמה, והעברה של המידע לנותני שירותי הייעוץ לשם מתן שירותי הייעוץ. המשתמש מסכים ומאשר איסוף המידע והשימוש בו כאמור.
 11. הסכם זה יהיה בתוקף במשך 90 ימים ממועד חתימתו, ולאחר מכן יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 12 חודשים, אלא אם בוטל קודם בהתאם לדין או בהתאם לתנאי הסכם זה.  
 12. המשתמש יהיה רשאי לסיים הסכם זה בהודעה מידית לחברה, והחברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה בהודעה מידית למשתמש. עם סיום ההסכם לא תהיה לכל צד כל זכות או חובה תחת הסכם זה למעט זכויות וחובות שנצברו תחת ההסכם טרם סיומו או פקיעתו.  
 13. הסכם זה כפוף להמשך קיומו של הפיילוט על ידי החברה. ככל שהחברה תבחר לסיים את הפיילוט, הסכם זה יסתיים ויהיה בטל ומבוטל .